Hainaut  -  Frasnes-lez-Anvaing 
Hainaut  -  Frasnes-lez-Anvaing 
Hainaut  -  Frasnes-lez-Anvaing 
Hainaut  -  Frasnes-lez-Anvaing 
Hainaut  -  Frasnes-lez-Anvaing 
Hainaut  -  Frasnes-lez-Anvaing 
Hainaut  -  Frasnes-lez-Anvaing